Keskkonna Investeeringute Keskuse toetus

Toetuse saaja: MTÜ Topsiring
Projekti nimi: Ökoinnovatsioon korduvkasutatavate nõude
tootmises ja tarbimises

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti üldiseks
eesmärgiks on luua ringmajanduse toimiv mudel
korduvkasutatavate ökonõude kasutusele võtmises jätkusuutliku
tarbimise suunas, vähendades sellega jäätmeteket ning
tõhustamaks bioressursikasutust.
Projekti konkreetseks eesmärgiks on võtta Eestis kasutusele
bioloogilistel komponentidel põhinev korduvkasutatav
termotoidukarp. Projekti tulemusena valmib korduvkasutava
toidukarbi tööprojekt ning soetatud korduvkasutava toidukarbi
tootmiseks vajalikud survevalu vormid.